GASTKOK.NL VOUCHER ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Gastkok C.V., hierna te noemen Gastkok brengt o.a. de Gastkok voucher op de markt, samen met de website Gastkok.nl, welke een geheel vormen en niet kunnen worden opgesplitst.

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Gastkok alsmede op elk gebruik van de Gastkok Voucher.

3. Gastkok maakt het mogelijk voor een (1) hobby-kok om voor 1 dag (deel), als gast, deel uit te maken van de keukenbrigade van een restaurant. De gastkok maakt tijdens deze unieke kookworkshop, alles mee en verrijkt zijn / haar ervaring door de kneepjes van het vak van een top kok te kunnen ervaren.

Wanneer de gastkok besluit om op deze dag in het restaurant samen met zijn/haar gasten te dineren en niet samen met de keukenbrigade te eten, vergoed de voucher dit niet. Hij of zij betaald de geldende prijzen van het restaurant. De rekening van het restaurant voor extra genuttigde  consumpties of extra menu gangen die buiten onze voucher mogelijkheden vallen, dient bij vertrek uit het restaurant  te worden voldaan.

4. Op de voucher staat een product naam die correspondeert met de mogelijkheden die deze voucher biedt. Deze zijn te vinden op de website www.gastkok.nl/voucher.

5. Deze voucher is 12 maanden geldig vanaf de aan de voorzijde vermelde datum. De voucher kan gedurende de gehele geldigheidstermijn bij Gastkok worden verzilverd. Het is de verantwoordelijkheid van de voucher bezitter om de voucher op tijd te gebruiken. Mocht de voucher toch niet tijdig kunnen worden verzilverd bij Gastkok, dan kan geen aanspraak meer gemaakt worden op verzilvering van de voucher, uitzondering hierop is wanneer hierover overleg is geweest met Gastkok en Gastkok voor een verlenging toestemming heeft gegeven.

6. Voor het activeren van de voucher moeten de gegevens van de voucher alsmede de gegevens ingevuld worden op de website www.gastkok.nl/voucher. De koper van de voucher garandeert dat alle gegevens die verstrekt worden juist zijn. Gastkok is niet aansprakelijk te stellen wanneer de gegevens niet juist zijn.

De voucher moet in zijn geheel en dus niet in delen worden verzilverd.

7. Het voucher bedrag wordt niet contant uitbetaald. Ook kan er geen aanspraak gemaakt worden op enige restitutie of rente over het voucher bedrag.

8. Een activering van de voucher is bindend. Annulering van de boeking dient uiterlijk dertig dagen voor de datum van de door Gastkok georganiseerde avond schriftelijk te geschieden. Bij niet of niet tijdige annulering vervalt het recht op wederom activering van de voucher.

9. Voor verlies, diefstal of onleesbaarheid van de voucher, is Gastkok niet aansprakelijk te stellen.

10. De voucher is overdraagbaar aan andere personen. Het kopiëren, herproduceren, wijzigen of manipuleren van de voucher is niet toegestaan.

In geval van oplichterij, een poging tot misleiding of bij verdenking van andere illegale praktijken in combinatie met de voucher of de activering van de voucher op www.gastkok.nl/voucher behoudt Gastkok het recht hier rechtmatig op te reageren en de klantaccounts te verwijderen. Er kan tevens geen aanspraak meer worden gemaakt op het verzilveren van de desbetreffende voucher.

11. Gastkok is niet aansprakelijk te stellen voor enige schade die tijdens, vooraf gaande of na de door Gastkok georganiseerde dagen ontstaat. Gastkok is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere indirect bijkomende of indirect voortvloeiende schade of kosten die op welke wijze dan ook verband houdt met het gebruik of voortvloeit uit het gebruik van de voucher. Gastkok kan niet door de gebruiker van de voucher aansprakelijk worden gesteld -uit hoofde waarvan dan ook – ter zake van niet, niet-tijdig of niet-deugdelijke prestatie.

12. De gebruiker de voucher dient een afdoende aansprakelijkheid verzekering te hebben of af te sluiten voor deze dagen.

13. Gastkok is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiend uit deze voucher, wanneer de uitvoering van haar verplichtingen belemmerd wordt of onmogelijk gemaakt wordt door een oorzaak die buiten haar redelijke macht is gelegen. Ook is Gastkok niet aansprakelijk voor de uiteindelijke uitvoering van de georganiseerde dag.

14. De website van Gastkok wordt door Gastkok met grote zorg samengesteld, doch bevat uitsluitend algemene informatie van de restaurants die Gastkok niet bindt en waarop niet onvoorwaardelijk mag worden afgegaan.

Gastkok is noch verantwoordelijk en / of aansprakelijk voor afwijking van de vermelde gegevens, noch voor drukfouten op de website. Tussentijdse wijzingen in het aanbod van vouchers, restaurants, couvertprijzen etc.  zijn mogelijk.

15. Gastkok is gerechtigd de Gastkok.nl voucher algemene voorwaarden te wijzigen.

16. Elke rechtsverhouding tussen Gastkok en de gebruiker van de voucher wordt beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag alsmede en voor zover mogelijk van enig ander relevant bestaand of toekomstig bestaand verdrag wordt uitgesloten.

Indien de voucher niet geactiveerd heeft kunnen worden omdat Gastkok tekort is geschoten in de op haar rustende verplichtingen, kan gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden die de wet en deze algemene voorwaarden u bieden, binnen de daarin gestelde grenzen.

17. Op alle overeenkomsten van Gastkok C.V. zijn alleen van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Gastkok C.V. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54647142. Andere voorwaarden en bepalingen worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.